Overzichtslijst Netwerkgroepen

Voor een printvriendelijke versie van de onderstaande christen netwerken (samen met de bedrijfsbidstondgroepen), zie bij de pagina ‘Lijst bedrijfsbidstonden’.

Christen netwerken:

 1. Christen agrariërs: Contact Christen Agrariërs (CCA) cca-nederland.nl en www.cgmv.nl/agrariers
 2. Christen ambtenaren: rmu.nu –> sector Politie en Ambtenaren en www.rijksgebed.nl.
 3. Christen antropologen: ForumC (voorheen ICS) Christen ANTropologen Netwerk (CANT) forumc.nl (niet actief),
 4. Christenen in de Bouwnijverheid rmu.nu –> sector Bouwnijverheid,
 5. Christen coaches: netwerk Christen Coaches christencoaches.nl en ConnectCollectief www.connectcollectief.nl.
 6. Christenen en Conflicthantering: netwerk Vredestichters vredestichters.nl,
 7. Christenen en duurzaamheid: Micha Nederland, michanederland.nl; Kerk en milieu www.kerkenmilieu.nl; de duurzame christen http://deduurzamechristen.ning.com/
 8. Christenen en ecologie: Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN) cenet.nl,
 9. Christenen en Economie: Platform Economos (RMU) rmu.nu/Economos,
 10. Christenen en ethiek: Instituut voor CultuurEthiek http://topshare.che.nl/public/asp/frmpublicpage.asp?NodeID=80181; lectoraat Ethiek van de Zorg zegonline.nl/lectoraten bij Ethiek van de Zorg
 11. Christenen en filosofie: Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte en Stichting voor Christelijke Filosofie christelijkefilosofie.nl
 12. Christenen in de geestelijke gezondheidszorg: Cruciaal cruciaalggz.nl, Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten www.cvppp.nl, Evangelisch Landelijk Initiatief voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg ELIAGG.nl, stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg Eleos.nl
 13. Christenen in de gezondheidszorg: Christian Medical Fellowship-Nederland cmf-nederland.nl, www.rmu.nu –> sector Gezondheidszorg & Welzijn ‘het Richtsnoer’, Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF) met 8 kringen www.hcfnederland.nl, Nederlands Artsenverbond (NAV) www.artsenverbond.nl, Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) www.npvzorg.nl, Reliëf, www.relief.nl; St. Christen in de Gezondheidszorg www.geloofinzorg.nl, Viteria www.viteria.nl en zorg|netwerk (cgmv) www.cgmv.nl/zorg
 14. Christenen in Handel & Dienstverlening: rmu.nu –> sector Handel & Dienstverlening,
 15. Christen historici: Vereniging van Christen-Historici (VCH) christenhistorici.nl
 16. Hoogbegaafdheid: Choochem choochem.nl
 17. Christen hulpverlening: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) nvvch.nl
 18. Christenen in de ICT: Christelijke Webloggers christelijkewebloggers.blogspot.nl
 19. Christenen in Industrie, Vervoer & Grafici: rmu.nu –> sector Industrie, Vervoer & Grafici en CBMC Transport www.cbmcinside.nl/brancheteams
 20. Christenen in de kerk: kosters cgmv.nl/kosters en predikanten www.cgmv.nl/predikanten
 21. Christen kindertherapeuten: Netwerk Christen KinderTherapeuten netwerkchristenkindertherapeuten.nl
 22. Christenen en kunst en cultuur: christelijke kunst christelijkekunst.org Christian Artists netwerk www.christianartists.org, CNV netwerk van christen-kunstenaars www.cnvkunstenbond.nl en ForumC Rookmaaker Kunst- en Cultuurkring www.forumc.nl bij netwerken/ kunst
 23. Christenen en literatuur: Christelijk Literair Overleg (CLO), chroom.net en ForumC literatuurkring Leeuwarden www.forumc.nl –> netwerken –> literatuurkring
 24. Christenen in de luchtvaart: Fellowship of Christian Airline Personnel (FCAP) http://fcap.org/connect-with-us/europe/
 25. Christenen in management en leiderschap: Deborah_Netwerkdeborahnetwerk.net, Directeuren/grootaandeelhouders (CBMC) www.cbmcinside.nl/dga-grotere-bedrijven, Leadership platform van christelijke leiders Obadja Beraad www.obadja-beraad.nl
 26. Christen militairen: Korps Mariniers marinesforchrist.nl, de Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring ‘Cornelius’ (NCOK) heeft 6 gebedskringen, www.ncok.nl, zie ook www.rijksgebed.nl –> Defensie
 27. Christenen in de natuurwetenschap: ForumC Netwerk van Christen-Natuurwetenschappers forumc.nl bij netwerken –> Natuurwetenschappers
 28. Christenen in het onderwijs: Besturenraad besturenraad.nl, GeReformeerd IdentiteitsPlatform (GRIP) www.identiteitsplatform.nl, Identiteit en Kwaliteit platform www.ikplatform.nl, Lectoraat Morele vorming (Gereformeerde Hogeschool) (www.lectoraatmorelevorming.nl) en Lectoraat Onderwijs en Identiteit (Driestar educatief) (www.onderwijsenidentiteit.nl), sector Onderwijs GOLV (RMU) www.rmu.nu/onderwijs-golv en OUDERS & COO www.ouders.net.
 29. Christenen in ontwikkelingssamenwerking: ForumC netwerk Ontwikkelingssamenwerking forumc.nl bij netwerken en Prisma www.prismaweb.org
 30. Christen ouderen: Protestants-christelijke ouderenbond (PCOB) pcob.nl, www.cgmv.nl/55plus en www.rmu.nu/55 Plus
 31. Christen pedagogen: ForumC netwerk van Christen-Pedagogen (NCP) forumc.nl bij netwerken/pedagogen, Lectoraat Pedagogiek en didactiek van het exemplarisch onderwijs (Driestar educatief) (www.exemplarischonderwijs.nl)
 32. Christen politiemensen: Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren (LNCP) lncp.nl en www.rmu.nu –> sector Politie en Ambtenaren
 33. Jonge christen-professionals: Durf te denken durftedenken.org; RMU Jong Ondernemend www.rmu.nu/voorjongeren; in Amersfoort, Groningen, Rotterdam, Utrecht: IMPACT Navigators www.navigators.nl/impact; in Utrecht: www.durftedromen.nl, en Jonge Professionals Alpha in Utrecht http://young-professional.alphautrecht.nl
 34. Christenen in de recreatiebranche: Vriendenkring christelijke recreatieondernemers vcr.nu
 35. Christenen en recht en gerechtigheid: ForumC Christen-Juristennetwerk forumc.nl bij netwerken –> juristen, juristenvereniging Pro Vita (JPV) www.provita.nl en www.rmu.nu –> sector Politie en Ambtenaren, Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede (B) www.rechtvaardigheidenvrede.be en Paul Scholten Genootschap voor Rechtstheologie (PSG) www.rechtstheologie.nl
 36. Christenen in de samenleving: Geloof en Samenleving (ForumC) forumc.nl/geloofensamenleving, GIDSnetwerk www.gidsnetwerk.nl, Lectoraat samenlevingsvraagstukken (Gereformeerde Hogeschool) www.lectoraatsamenlevingsvraagstukken.nl en Lectoraat Gemeenteopbouw (Christelijke Hogeschool Ede) http://topshare.che.nl/theologie/215455
 37. Christenen en sociale zaken: Stichting Christelijk-Sociaal Congres christelijksociaalcongres.nl en Lectoraat Sociale innovatie (Christelijke Hogeschool Ede) http://topshare.che.nl/mensenorganisatie
 38. Christenen in de spoorwegbranche: Nederlands Netwerk voor Christenen in de spoorbranche spoorchristenen.nl
 39. Christenen in de sport: athletesinaction.nl en www.geloofshelden.nl (voorheen Sportswitnesses.nl)
 40. Christenen in de voedingsbranche: CBMC Food cbmcinside.nl/brancheteams www.rmu.nu –> sector Voedsel & Groen
 41. Christenen vrouwen: CBMC Vrouwennetwerken Impact Netwerk gezamenlijk www.cbmcinside.nl/vrouwennetwerk
 42. Christenen als werkgever of werknemer: christennetwerk|gmv cgmv.nl en Reformatorisch Maatschappelijke Unie RMU www.rmu.nu
 43. Christenen en wetenschap: Geloof en wetenschap (ForumC) geloofenwetenschap.nl, Thijmgenootschap www.thijmgenootschap.nl, vereniging Crux (TU Delft) www.forumc.nl/crux en Veritas Nederland www.veritasforum.nl
 44. Christen zakenmensen: Andere Zaken anderezaken.nl, CBMC Vrouwennetwerk www.cbmcinside.nl/vrouwennetwerk, Christian Business & Management Committees (CBMC) Nederland met 75 kringen www.cbmc.nl bij ‘In de Regio’ –> Contact, Crown Companies Nederland www.crowncompanies.nl, Evangelical Business Companions (EBC Netwerk) www.ebcnetwerk.nl, Vereniging Kingdom Business Community www.kingdombusinesscommunity.nl, Vereniging Reformatorisch getuigenis in het Commerciële Leven (VRCL), ook wel Reformatorische Zakenvereniging www.vrcl.nl, Youth for Christ|business www.yfc.nl/business en www.cgmv.nl/zakelijk
 45. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers): rmu.nu/zelfstandigen